Bảo đảm thực hiện hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên nhằm đặt ra các biện pháp tác động mang tính chất dự phòng để bảo đảm cho việc thực hiện hợp đồng, đồng thời ngăn ngừa và khắc phục những hậu quả xấu do không thực hiện hoặc thực hiện không đúng hợp đồng gây ra.

Theo quy định Điều 292 của Bộ luật dân sự năm 2015 thì biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng gồm có 9 biện pháp sau: Cầm cố tài sản, thế chấp tài sản, đặt cọc, ký cược,  ký quỹ, bảo lưu quyền sở hữu, bảo lãnh, tín chấp, cầm giữ tài sản.

+ Cầm cố tài sản là việc một bên (bên cầm cố) giao tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên kia (bên nhận cầm cố) để bảo đảm thực hiện hợp đồng. Lúc này tài sản cầm cố do bên nhận cầm cố giữ.

+ Thế chấp tài sản là việc một bên (bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện hợp đồng và không giao tài sản cho bên kia (bên nhận thế chấp). Tài sản thế chấp do bên thế chấp giữ. Các bên có thể thỏa thuận giao cho người thứ ba giữ tài sản thế chấp. Thông thường bên nhận thế chấp sẽ giữ các Giấy tờ liên quan đến quyền sở hữu của tài sản thế chấp ví dụ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy đăng ký xe...

+ Đặt cọc là việc một bên (bên đặt cọc) giao cho bên kia (bên nhận đặt cọc) một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng.

+ Bảo lưu quyền sở hữu: Thường áp dụng trong hợp đồng mua bán, quyền sở hữu tài sản có thể được bên bán bảo lưu cho đến khi nghĩa vụ thanh toán được thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn. Bảo lưu quyền sở hữu có thể được lập thành văn bản riêng hoặc được ghi luôn vào trong hợp đồng mua bán. Bảo lưu quyền sở hữu phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba kể từ thời điểm đăng ký.

Bảo đảm thực hiện hợp đồng
Bảo đảm thực hiện hợp đồng

+ Bảo lãnh là việc người thứ ba (bên bảo lãnh) cam kết với bên có quyền (bên nhận bảo lãnh) sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ (bên được bảo lãnh), nếu khi đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.

+ Tín chấp là biện pháp bảo đảm sử dụng uy tín, tín nhiệm của Tổ chức chính trị -xã hội để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ hợp đồng. Tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở có thể bảo đảm bằng tín chấp cho cá nhân, hộ gia đình nghèo vay một khoản tiền tại tổ chức tín dụng để sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng theo quy định của pháp luật.

+ Cầm giữ tài sản là việc bên có quyền (bên cầm giữ) đang nắm giữ hợp pháp tài sản là đối tượng của hợp đồng song vụ được chiếm giữ tài sản trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ. Biện pháp này thường áp dụng trong Hợp đồng song vụ.