Theo Điều 119 Luật đất đai năm 2013 thì điều kiện tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất như sau:

+ Đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Hàng năm, UBND cấp Huyện phải lập kế hoạch sử dụng đất đối với Huyện của mình với mục đích để sử dụng đất hợp lý, hiệu quả, phù hợp với chiến lược quy hoạch sử dụng đất tổng thể của cả nước, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Nên để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất thì các thửa đất chuẩn bị đấu giá phải nằm trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp Huyện. Kế hoạch sử dụng đất này đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

+ Đất đã được giải phóng mặt bằng, đất có tài sản gắn liền với đất mà tài sản thuộc sở hữu nhà nước:

Điều kiện thứ hai khi thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất là các thửa đất đem bán đấu giá phải được giải phóng mặt bằng rồi tức là trên đất lúc này không còn nhà cửa, tài sản gắn liền với đất nữa, nếu đất chưa được giải phóng mặt bằng, trên đất đang có tài sản thì tài sản đó phải là tài sản thuộc sở hữu Nhà nước.

+ Có phương án đấu giá quyền sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt:

Ngoài hai điều kiện nêu trên, để thực hiện được đấu giá quyền sử dụng đất phải có phương án đấu giá quyền sử dụng đất như: Vị trí, diện tích thửa đất thực hiện đấu giá, ngày tổ chức đấu giá, địa điểm đấu giá, giá khởi điểm, giá trúng đấu giá, phí tham gia đấu giá, các đối tượng được tham gia đấu giá, mục đích sử dụng đất, mục đích đấu giá…. Phương án đấu giá này phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Ví dụ: UBND cấp xã X thực hiện bán đấu giá 15 thửa đất nông nghiệp của 15 hộ gia đình trong xã thì trước khi thực hiện phiên đấu giá phải thỏa mãn được ba điều kiện trên: Đã có kế hoạch sử dụng đất của cấp Huyện về việc cho phép tổ chức đấu giá 15 thửa đất trên, kế hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Khu đất đã được giải phóng mặt bằng, không còn trồng các cây hoa màu, lương thực trên đất nữa, và đã được cơ quan Nhà nước phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất.

Đấu giá quyền sử dụng đất
Đấu giá quyền sử dụng đất

-  Điều kiện đối với cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá quyền sử dụng đất:

+ Các đối tượng thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất quy định tại Điều 55, điều 56 của Luật đất đai năm 2013 như: Hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở, tổ chức kinh tế được giao đất để thực hiện dự án đầu tư, xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê…..

+ Các đối tượng giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư phải đảm bảo các điều kiện thực hiện dự án đầu tư theo quy định pháp luật đất đai.