Điều kiện để ký kết thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp. Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp bị vô hiệu trong những trường hợp nào?

Nội dung câu hỏi:

Chào luật sư! Luật sư cho tôi hỏi: điều kiện để ký kết thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp là gì? Các trường hợp nào xác định thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp bị vô hiệu? Cảm ơn luật sư!

Luật sư tư vấn:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Bộ phận tư vấn pháp luật của công ty Luật Nguyễn Hà. Với thắc mắc của bạn, công ty chúng tôi xin đưa ra nội dung tư vấn như sau:

Thỏa ước lao động tập thể theo khoản 1 Điều 73 Bộ luật lao động 2012 là văn bản thỏa thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể.

Thỏa ước lao động tập thể gồm

+ Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp;

+ Thỏa ước lao động tập thể ngành;

+ Thỏa ước lao động tập thể khác do Chính phủ quy định.

Điều kiện ký kết thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp:

Để việc ký kết thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp có hiệu lực thì phải đảm bảo các điều kiện theo Điều 74, Điều 83 Bộ luật lao động 2012 bao gồm:

- Điều kiện về chủ thể tham gia ký kết:

Người ký kết thỏa ước lao động tập thể là giữa đại diện tập thể lao động tại cơ sở và người sử dụng lao động hoăc người đại diện của người sử dụng lao động.

- Viêc ký kết phải thực hiện đúng quy trình, đảm bảo tỷ lệ phần trăm biểu quyết thông qua của thỏa ước. Cụ thể căn cứ khoản 2 Điều 74 Bộ luật lao động 2012 thì:

2. Thỏa ước lao động tập thể chỉ được ký kết khi các bên đã đạt được thỏa thuận tại phiên họp thương lượng tập thể và:

a) Có trên 50% số người của tập thể lao động biểu quyết tán thành nội dung thương lượng tập thể đã đạt được trong trường hợp ký thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp;

b) Có trên 50% số đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc công đoàn cấp trên cơ sở biểu quyết tán thành nội dung thương lượng tập thể đã đạt được trong trường hợp ký thỏa ước lao động tập thể ngành;

c) Đối với hình thức thỏa ước lao động tập thể khác theo quy định của Chính phủ.

Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp

Như vậy, thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp chỉ được ký kết khi có trên 50% số người của tập thể lao động biểu quyết tán thành nội dung thương lượng tập thể.

Các trường hợp thỏa ước lao động bị vô hiệu:

Thỏa ước lao động tập thể bị vô hiệu theo khoản 2 Điều 78 Bộ luật lao động 2012 khi:

+ Nội dung  thỏa ước hoàn toàn trái pháp luật;

+ Người ký kết thỏa ước không đúng thẩm quyền;

+Việc ký kết không thực hiện đúng quy trình thương lượng tập thể.