Khiếu nại theo khoản 1 Điều 2 Luật khiếu nại 2011 được hiểu là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Hiện nay, chưa có văn bản pháp luật nào quy định về mẫu đơn khiếu nại. Cho nên, công ty LUẬT NGUYỄN HÀ sẽ cung cấp mẫu đơn và hướng dẫn cách viết đơn khiếu nại cho bạn đọc tham khảo.

Mẫu đơn khiếu nại:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

                                                                                   …(1).,ngày…tháng…năm…..

ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gửi:……………………………(2)…………………………………………

Người khiếu nại:………………………(3)……………………………………...

Người bị khiếu nại:…………………….(4)……………………………………..

Nội dung vụ việc khiếu nại:…………….(5)……………………………………

Tài liệu kèm theo:………………………..(6)…………………………………..

Yêu cầu giải quyết:………………………(7)…………………………………….

Lời cam kết:

                                             KÝ TÊN

                                                                  (Họ và tên người khiếu nại)

 

Ghi chú:

(1) viết tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

(2) Viết tên cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại;

(3) Nếu người khiếu nại là cá nhân: viết họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu, địa chỉ thường trú và nơi ở hiện tại.

Nếu người khiếu nại là tổ chức thì viết rõ tên tổ chức, địa chỉ trụ sở của tổ chức.

(4) Viết rõ tên, địa chỉ,  của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại.

(5) ghi tóm tắt nội dung vụ việc cần khiếu nại.

(6) Liệt kê các tài liệu, hồ sơ làm bằng chứng, chứng cứ kèm theo đơn khiếu nại.

(7) Viết những mong muốn, yêu cầu cơ quan nhà nước giải quyết như thế nào để đảm bảo quyền và lợi ích của bản thân.

Trên đây là cách viết đơn khiếu nại mà bạn đọc có thể sử dụng để tham khảo nhằm đảm bảo quyền lợi của bản thân mình khi bị xâm phạm.Nếu bạn đọc vẫn chưa nắm rõ nội dung cũng như cách viết đơn đối với trường hợp cụ thể của mình thì bạn đọc có thể liên hệ đến công ty LUẬT NGUYỄN HÀ để được hướng dẫn cụ thể và chi tiết.