Hiện tại,đơn khởi kiện vụ án hành chính không có mẫu thống nhất sử dụng. Luật tố tụng hành hành chính 2015 và các văn bản hướng dẫn không có quy định mẫu đơn mà chỉ quy định nội dung đơn khởi kiện.

Ngày nay, những vụ án hành chính không còn hiếm nữa mà ngày càng có xu hướng tăng lên. Điều đó chứng tỏ sự nhận thức của người dân ngày càng cao hơn. Với lý lẽ đó, nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, công ty LUẬT NGUYỄN HÀ xin cung cấp mẫu đơn để bạn đọc tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

 

ĐƠN KHỞI KIỆN ÁN HÀNH CHÍNH

 Kính gửi: Tòa án nhân dân tỉnh/huyện (xem xét thẩm quyền thuộc Tòa án nhân dân cấp nào giải quyết).

Người khởi kiện:

* Nếu người khởi kiện là cá nhân:

Họ và tên:………………………………………………… Ngày sinh ………

Số chứng minh nhân dân/Số thẻ căn cước công dân:………………………….

Ngày cấp:………………………………………………… Nơi cấp:……………

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………

Số điện thoại:……………………………………………. Email (nếu có):………

Số fax (nếu có):…………………………………………………………………….

* Đối với tổ chức:

Tên tổ chức:………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở:……………………………………………………………………..

Số điện thoại:……………………………………………. Email:………………..

Họ tên người đại diện theo pháp luật:…………………………………………….

Ngày sinh:………………………………………………………………………….

Số chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân:………………………………..

Ngày cấp:…………………………………………………..Nơi cấp:……………..

Chức vụ:…………………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………

Người bị khởi kiện:……………………………………………………………….

(tên cơ quan nhà nước hoặc chức danh của cán bộ, công chức)

Họ và tên, chức vụ đại diện của người khởi kiện (nếu có):………………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………..

Số điện thoại:………………………………………………………………………..

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: (nếu có)

NỘI DUNG KHỞI KIỆN

– Tóm tắt nội dung quyết định hành chính/quyết định kỷ luật buộc thôi việc/quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh/nội dung giải quyết khiếu nại về danh sách cử tri hoặc tóm tắt diễn biến của hành vi hành chính;

– Ngày, tháng, năm nhận được quyết định;

– Nội dung quyết định giải quyết khiếu nại (nếu có)

– Tài liệu, bằng chứng kèm theo đơn:

– Yêu cầu đề nghị Tòa án giải quyết;

– Cam đoan về việc không đồng thời khiếu nại đến người có thẩm quyền;

Ngày……….tháng…….năm……..

                                                                                              Người khởi kiện

                                                                                                     (ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn khởi kiện vụ án hành chính mới nhất
5/5 (100%) 5 votes