Để khách hàng tiện tham khảo, công ty Luật Nguyễn Hà sẵn sàng cung cấp mẫu giấy vay tiền như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

 

GIẤY VAY TIỀN

Hôm nay, ngày….tháng….năm….tại địa chỉ………………………………………..

Chúng tôi gồm các bên:

1.Bên cho vay:

Họ và tên:………………………………………………..Ngày sinh: ………………

Số chứng minh nhân dân: ……………………………….Ngày cấp:………………..

Nơi cấp:……………………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………….

(Sau đây gọi tắt là bên A)

2. Bên vay:

Họ và tên:………………………………………………….Ngày sinh:……………..

Số chứng minh nhân dân:………………………………….Ngày cấp:………………

Nơi cấp:………………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………….

(Sau đây gọi tắt là bên B)

Chúng tôi tự nguyện thỏa thuận và thống nhất các vấn đề sau:

Điều 1. Tài sản vay và lãi suất

Bên A cho Bên B vay số tiền: ……………(ghi bằng chữ:………………………)

Bên A cho Bên B vay với lãi suất là:……………………………………………..

Điều 2. Thời hạn vay

Bên A cho bên B vay từ ngày…………………….đến ngày……………………….

Điều 3. Phương thức trả nợ

Bên B phải trả cho bên A bằng hình thức ……………………..khi đến hạn trả quy định tại Điều 2 của Giấy vay tiền.

Điều 4. Mục đích vay

Bên B vay tiền của bên A với mục đích:…………………………………………….

Điều 5. Trách nhiệm khi vi phạm hợp đồng

Nếu bên B không trả tiền cho bên A đúng thời hạn bên A có quyền tính lãi suất bằng:…………………………………………………………………………………

Điều 6. Phương thức giải quyết tranh chấp

Hai bên thỏa thuận ưu tiên lựa chọn thương lượng khi xảy ra tranh chấp. Nếu hai bên không thể thương lượng, một trong hai bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

Điều 7. Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ  ngày…..thành……….năm………

Hợp đồng này được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ một bản.

BÊN CHO VAY                                                                               BÊN VAY

     (Bên A)                                                                                          (Bên B)

Nếu có bất kỳ thắc mắc liên quan đến nội dung giấy vay tiền hoặc các quy định pháp luật khi đưa ra điều khoản trong nội dung giấy vay tiền, khách hàng hãy gọi đến tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7: 19006590

Hoặc liên hệ qua địa chỉ Email: [email protected] để được tư vấn và sử dụng dịch vụ.

Trân trọng cảm ơn!

Đánh giá bài viết