Đất đai, nhà cửa là những tài sản lớn, có giá trị lớn, dễ xảy ra tranh chấp nên khi thực hiện các giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất khách hàng phải thật lưu ý và cẩn trọng nhất là trong quá trình soạn thảo hợp đồng.

Để khách hàng tiện tham khảo, công ty Luật Nguyễn Hà xin cung cấp mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất do chính Luật sư công ty Luật Nguyễn Hà soạn.

MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––

 

 HỢP ĐỒNG

CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

(Số:.............../2017/HĐCNQSDĐ)

 Hôm nay, ngày .....tháng.....năm......, tại địa chỉ.................Chúng tôi gồm có:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG: Ông/Bà……………………, sinh năm……………………………,  CMND số ……… do ………………cấp ngày………………... Đăng ký hộ khẩu thường trú tại: ………………………………………………………………………………………........................

                                                                   (Trong Hợp đồng này gọi tắt là Bên A).

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG: Ông/Bà………….............., sinh năm……………………………,  CMND số ….........do ……………….cấp ngày………………... Đăng ký hộ khẩu thường trú tại:………………………………………………………………………………………...........................

 (Trong Hợp đồng này gọi tắt là Bên B).

Hai bên tự nguyện cùng nhau lập và ký vào bản Hợp đồng này để thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo các thoả thuận sau: ĐIỀU 1. ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

1. Bên A là chủ sử dụng thửa đất tại địa chỉ:.................., phường.........., quận..........,Tỉnh/thành phố ....................theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số:..................; Số vào sổ cấp GCN: .....................do Ủy ban nhân dân quận/Huyện..........................., Tỉnh/thành phố ................................cấp ngày ......................

2. Bằng Hợp đồng này, Bên A đồng ý chuyển nhượng và Bên B đồng ý nhận chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng thửa đất nêu trên với những đặc điểm cụ thể như sau:

   * Thửa đất: (Ghi rõ thông tin về thửa đất)    * Nhà ở: (nếu có) Tổng diện tích sử dụng:……………………………………………………………….....m2 Diện tích xây dựng:……………………………………………………………………...m2 Kết cấu nhà:……………………………………………………………………………….; Số tầng: ……………………………………………………………………………….......; * Công trình xây dựng khác:.....................................................................................; * Rừng sản xuất là rừng trồng:.................................................................................; * Cây lâu năm:............................................................................................................; * Ghi chú: ....................................................................................................................  ĐIỀU 2. GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 2.1. Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu trên được hai bên thoả thuận là: ........................ đồng (Bằng chữ: ..........................................................................) tiền Việt Nam hiện hành. 2.2 Phương thức thanh toán : ....................................................................................................................................... 2.3 Thời điểm thanh toán:............................................................................................................................................... 2.4 Địa điểm thanh toán:.................................................................................................................................................. 2.5 Thỏa thuận khác (nếu có)......................................................................................................................................... ĐIỀU 3. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A 3.1. Quyền của bên A: Nhận tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo thời hạn và phương thức mà hai bên đã thỏa thuận 3.2. Nghĩa vụ của bên A - Chuyển giao đất cho bên B đúng diện tích, đúng hạn đất, vị trí và tình trạng đất như đã thỏa thuận; - Giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy tờ có liên quan cho bên B. (Một số quyền và nghĩa vụ khác do các bên thỏa thuận) ĐIỀU 4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ BÊN B 4.1 Quyền của bên B - Yêu cầu bên A giao giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất; - Yêu cầu bên A giao đất đủ diện tích, vị trí, loại đất, tình trạng đất như đã thỏa thuận; - Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 4.2. Nghĩa vụ của bên B - Trả tiền chuyển nhượng cho bên A đúng thời hạn và địa điểm mà hai bên đã thỏa thuận; - Thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất và chịu các loại thuế, phí lệ phí khi đăng ký. (Một số quyền và nghĩa vụ khác do các bên thỏa thuận)

ĐIỀU 5. VIỆC GIAO, ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

1. Bên A có nghĩa vụ giao quyền sử dụng đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng giấy tờ về quyền sử dụng đất cho Bên B vào thời điểm mà hai bên thỏa thuận sau khi ký vào Hợp đồng này.

2. Bên ..............có nghĩa vụ đăng ký quyền sử dụng đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 6. PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, hai Bên phải cùng nhau thương lượng, hòa giải để giải quyết tranh chấp trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi ích hợp pháp của nhau và tuân thủ pháp luật. Trong trường hợp không giải quyết được tranh chấp thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. ĐIỀU 7.ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG 1. Bản Hợp đồng này có hiệu lực ngay sau khi hai bên ký kết và được công chứng. Việc sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ Hợp đồng này chỉ có giá trị khi được hai bên lập thành văn bản và chỉ được thực hiện khi Bên B chưa đăng ký quyền sử dụng đất theo Hợp đồng này. 2. Hai bên, từng người một đã đọc nguyên văn Bản hợp đồng, hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này. Hai bên, từng người một cùng ký tên hoặc điểm chỉ dưới đây để làm bằng chứng. Hợp đồng này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản.

   BÊN CHUYỂN NHƯỢNG

 (Bên A)

  BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

                                                  (Bên B)

 Trên đây là mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà công ty Luật Nguyễn Hà cung cấp. Khách hàng có thể sử dụng mẫu trên để áp dụng với trường hợp của mình. Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc các nội dung trong mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, khách hàng vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến: 19006590 để được hỗ trợ nhanh nhất và chính xác nhất.

Trân trọng!