Quy định pháp luật dân sự về người đại diện theo pháp luật? Một vài điểm mới trong Bộ luật dân sự 2015 về người đại diện.

Căn cứ Điều 134 Bộ luật dân sự năm 2015 thì người đại diện theo pháp luật là người do pháp luật quy định hoặc do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định nhằm nhân danh và vì lợi ích của cá nhân hoặc pháp nhân xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.

Theo quy định Bộ luật dân sự năm 2015 thì người đại điện theo pháp luật có hai loại: Người đại diện theo pháp luật của cá nhân và người đại diện theo pháp luật của pháp nhân.

Theo quy định Điều 136 Bộ luật dân sự năm 2015 thì người đại diện theo pháp luật của cá nhân là những người sau:

1. Cha, mẹ đối với con chưa thành niên.

2.  Người giám hộ đối với người được giám hộ. Người giám hộ của người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi là người đại diện theo pháp luật nếu được Tòa án chỉ định.

3. Người do Tòa án chỉ định trong trường hợp không xác định được người đại diện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

4. Người do Tòa án chỉ định đối với người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Người đại diện theo pháp luật
Người đại diện theo pháp luật

Theo quy định Điều 137 Bộ luật dân sự năm 2015 thì người đại diện theo pháp luật của pháp nhân bao gồm những người sau:

a, Người được pháp nhân chỉ định theo điều lệ;

b, Người có thẩm quyền đại diện theo quy định của pháp luật;

c, Người do Tòa án chỉ định trong quá trình tố tụng tại Tòa án.

Lưu ý:

Bộ luật dân sự năm 2015 có quy định mới về người đại diện theo pháp luật của pháp nhân như sau: Trong một pháp nhân có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật khác nhau và mỗi người đại diện có quyền đại diện trong phạm vi đại diện của mình cho pháp nhân theo quy định tại Điều 140 và Điều 141 của Bộ luật dân sự năm 2015. Người đại diện theo pháp luật phải có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập, thực hiện.

Cá nhân, pháp nhân có thể xác lập, thực hiện giao dịch dân sự thông qua người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền. Cá nhân phải tự mình xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự nếu pháp luật quy định họ phải tự mình xác lập, thực hiện giao dịch đó.

Đánh giá bài viết