Thừa kế là việc dịch chuyển tài sản của người đã chết cho người còn sống.

Di sản thừa kế có thể được chia theo di chúc hoặc được chia theo pháp luật. Trong trường hợp có di chúc thì di sản thừa kế sẽ được chia theo di chúc, trong trường hợp không có di chúc thì di sản thừa kế sẽ được chia theo pháp luật.

Khi chia thừa kế theo pháp luật thì di sản thừa kế sẽ được chia theo hàng thừa kế. Điều kiện, trình tự chia thừa kế theo quy định pháp luật.

- Theo quy định điểm a khoản 1 Điều 651 của Bộ luật dân sự năm 2015 thì hàng thừa kế thứ nhất là những người sau:

Vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết.

- Nguyên tắc chia thừa kế theo hàng thừa kế sẽ được thực hiện như sau:

+ Những người thừa kế cùng hàng thừa kế sẽ được hưởng phần di sản bằng nhau. Như vây, những người ở hàng thừa kế thứ nhất như vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết không thuộc các trường hợp không được quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản thì sẽ được hưởng di sản bằng nhau.

Quy định về hàng thừa kế thứ nhất
Quy định về hàng thừa kế thứ nhất

+ Những người ở hàng thừa kế thứ hai chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế thứ nhất do đã chết, không có quyền hưởng di sản, hoặc từ chối nhận di sản.

+ Trường hợp không còn ai ở hàng thừa kế thứ nhất do đã chết, không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản mà có người thừa kế thế vị thì sẽ ưu tiên chia di sản cho người thừa kế thế vị trước.

Lưu ý:

+ Người được hưởng di sản thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết.

+, Ngoài ra người được hưởng di sản thừa kế không thuộc vào một trong các trường hợp không được quyền hưởng di sản theo quy định tại Điều 621 của Bộ luật dân sự năm 2015 như sau:

Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó; Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản; Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng.